Prijzen & Boeken

Wettelijke kennisgeving Camping Robinson

Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site camping-robinson. com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en de follow-up ervan:

Eigenaar: CAMPING ROBINSON
34340 Quai De Plaisance
MARSEILLAN PLAGE – Frankrijk
Schepper: Studio Plune
Verantwoordelijke voor de publicatie: CAMPING ROBINSON
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: Studio Plune – reception@camping-robinson.com
Gastheer: Infomaniak – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site camping-robinson.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site camping-robinson.com worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Camping Robinson kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Camping Robinson alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en het tijdstip van de interventie.

De website camping-robinson.com wordt regelmatig bijgewerkt door de receptie. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website camping-robinson.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Camping Robinson tracht op de site camping-robinson.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de website camping-robinson. com wordt ter indicatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website camping-robinson. com niet volledig. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online werden gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met de laatst bijgewerkte browser

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Camping Robinson is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Le Camping Robinson.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Camping Robinson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site camping-robinson.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Camping Robinson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site camping-robinson.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Camping Robinson behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle op deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Le Camping Robinson behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de camping-robinson.com site kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang kreeg tot de camping-robinson.com site, de access provider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Camping Robinson alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website camping-robinson.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site camping-robinson.com wordt dan geïnformeerd of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site camping-robinson. com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de overname van de aankoop van Camping Robinson en de rechten van Camping Robinson zouden de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site camping-robinson.com.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat hij geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site camping-robinson.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Camping Robinson zijn opgezet. Le Camping Robinson heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Het surfen op de website camping-robinson. com kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox, ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Bewaarregels instellen op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Tenslotte, verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de “Privacy” sectie, klik op Inhoud Instellingen. In de rubriek “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de “Privacy” sectie, klik op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site camping-robinson. com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken in Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. De belangrijkste wetten in kwestie.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).